Kanizsai Dorottya Gimnázium

Gimnáziumunk története

Az 1900-as éves elején a szombathelyi polgárság körében igény mutatkozott arra, hogy középosztály leánygyermekei az általános műveltség mellett olyan ismeretek birtokába is jussanak, amely tudás segítségével tisztes megélhetésükről maguk gondoskodhassanak.

Kiskos István polgármester (1874-1945) 1917.tavaszán tájékoztatta a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot arról, hogy Szombathely város rendkívüli Városi Közgyűlése egy leányiskola és leánygimnázium alapítási szándékról döntött.
1917. május 31-én Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter a város közönségéhez intézett leiratában a VKM 71.418/1917. V. számú rendeletével hozzájárult felső leányiskola és leánygimnázium felállításához.

A szombathelyi delső leány iskola és leánygimnázium a jelenlegi épületben kezdte meg működésést, amely akkor még csak egyemeletes volt.

Az iskola első évei a nagy történelmi változások, események idejére estek. Az I. világháború, Trianon tragikus átélése, a Tanácsköztársaság, majd az ezt követő évek nyomot hagytak diákokban, tanárokban egyaránt. Az iskola azonban tovább fejlődött. A tanári kar létszámának gyors növekedése az iskola szervezeti kiépülésével járt együtt. Teljessé vált a 8 osztályos gimnázium.

Az első érettségi vizsga 1921 nyarán fontos mérföldkő volt az iskola életében. 1930 novemberében költözhetett be saját otthonába a leány középiskola, mert az épület újabb szinttel bővült. A gimnázium az önállósult kereskedelmivel osztozott az épületen. Később megszűnt a gimnáziummal közös igazgatás alatt álló kereskedelmi tagozat, és hamarosan újabb szervezeti változás következett.

Az iskola az 1927/28. tanévtől fokozatosan leánylíceummá alakult át. Az 1934-es középiskolai törvény az egységesítés jelszavával megszüntette a líceumokat. Ezért az 1935/36-os tanévben megint gimnáziumi tantervvel indult az első osztály. Az 1937/38-as tanévtől iskolánk teljes neve: Szombathelyi Magyar Királyi Állami Kanizsai Orsolya Leánygimnázium névre változott.

A II. világháború alatt az iskola "vándorolt", mert épületét először magyar hadikórház foglalta el, 1945 áprilisában pedig szovjet kórház került oda. A premontrei gimnáziumban, a törvényszék épületében, a ferences kultúrházban folyt a tanítás. A háború után majdnem változatlan maradt az iskola hagyományos élete, de a felszín alatt fokozatosan jelentkeztek az új iskolapolitika és ideológia első jelei, amelyek elsőként a személycserékben jelentkeztek.

1947-ben ismét 8 osztályos oktatás indult, ám 1952-ben meg is szűnt. 1964/65-től fiúk is tanultak az ekkor már Orsolya testvérének, Kanizsai Dorottyának a nevét viselő iskolában. A következő években új tornatermet kapott a gimnázium. 1991/92-ben ismét beindult a 8 osztályos képzés, amely másfél évtized után immár harmadszor is megszűnt.
A 2011/12-es tanévtől angol kéttannyelvű képzést indult évfolyamonként egy-egy osztályban a gimnáziumban.
 

A gimnázium névadója

A Kanizsai család régi Vas megyei család. Kanizsai Dorottya nevét e család utolsó nagy nőalakjaként őrizte meg történetírásunk. A fennmaradt emlékek szerint kortársai előtt nagyobb tiszteletben álló asszony volt, aki az 1500-as évek első felében élt.

Geréb Péter nádorhoz ment férjhez, majd férje halála után a büszke és hatalmas Perényi Imre nádor felesége lett. Második férje halálát követően életét visszavonultságban töltötte úgy, hogy tetteiben, magatartásában az emberszeretet és hazaszeretet nyilvánult meg. A szegények, elesettek támogatója volt. A mohácsi csata után a halottaknak õ és szolgálói adták meg a végtisztességet. Utolsó éveit Sárváron - testvére gyermekeinek nevelésével - töltötte.

Kanizsai Dorottya élete - 1. rész
Kanizsai Dorottya élete - 2. rész


 

Bemutatkozás

Eseménynaptár

Hasznos linkek